Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜDEF - YARGI KARARLARI - YARGITAY KARARLARI
 
Avukatlık Ücret Sözleşmesinden Kaynaklı Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde Görülmesi
 

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

 
Esas No : 2013/7-2454
Karar No : 2014/679
Karar Tarihi : 21.05.2014

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIĞIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ

(Vekalet Sözleşmesinin Tarafı Davacının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Belirtilen "Tüketici" Tanımına Girdiği/6502 S.K. Kapsamında Bulunan Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği - Avukatlık Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine İtirazın iptali Davası)

AVUKATLIK ÜCRETİNİN TAHSİLİ İÇİN BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ

(İtirazın İptali Talebinde Bulunan Vekalet Sözleşmesinin Tarafı Davacının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Belirtilen "Tüketici" Tanımına Girdiği - 6502 S.K. Kapsamında Bulunan Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği)

VEKALET SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK

(Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali İstemi - 6502 S.K. Kapsamında Bulunan Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği/Davacı Satıcının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Belirtilen "Tüketici" Tanımına Girdiği)

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

(Davacının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Belirtilen "Tüketici" Tanımına Girdiği/Uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde Görülüp Sonuçlandırılması Gerektiği - Vekalet Sözleşmesi Uyarınca Ödenmeyen Avukatlık Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibi)
 

GÖREVLİ YARGI YERİ

(Vekalet Sözleşmesi Uyarınca Ödenmeyen Avukatlık Ücretinin Tahsili İçin Başlatılan İcra Takibi/İtirazın İptali Talebi - Davacı Satıcının Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da Belirtilen "Tüketici" Tanımına Girdiği/6502 S.K. Kapsamında Bulunan Uyuşmazlıkda Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu)

6502/m. 1, 2, 3
2004/m. 67

ÖZET : Taraflar arasında düzenlenen vekalet sözleşmesi uyarınca ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali talep edilmişir. Davacı satıcının, 6502 sayılı Kanunda belirtilen "Tüketici" tanımına girdiği anlaşılmakla, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunan uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

DAVA :
İtirazın iptali istemine ilişkin davada Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesi ile Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR :
Dava, vekalet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
 

Tüketici Mahkemesi'nce, davacının tüketici tanımına uymadığı ve davanın genel mahkemelerde çözülmesi gerektiği nedeniyle görevsizlik kararı vermiştir.

Asliye Hukuk Mahkemesi ise, davacının tüketici olup vekalet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici işlemi olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurmuştur.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amaç başlıklı 1. maddesinde yasanın amacı açıklandıktan sonra kapsam başlıklı 2. maddesinde "Bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar." hükmüne yer verilmiştir. Satıcı; Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi kapsar. Tüketici ise Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Aynı Kanunun 3. maddesinde de "Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi" ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gerekir.
 

Dosya kapsamından, taraflar arasında düzenlenen vekalet sözleşmesi uyarınca ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili için başlatılan icra takibine itirazın iptali talep edilmektedir. Davanın yukarıda belirtilen niteliği ve tarafların yargılama sırasındaki iddia ve savunmaları değerlendirildiğinde, Davacının 6502 sayılı Kanunda belirtilen "Tüketici" tanımına girdiği anlaşılmakla, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bulunan uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMK.'nın 21. ve 22. maddeleri gereğince Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 25.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.