Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜDEF - HAKKIMIZDA - TÜZÜK
 

TÜKETİCİ DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

MADDE 1 : Federasyonun Adı
Federasyonun adı Tüketici Dernekleri Federasyonu, kısa adı TÜDEF’tir.

MADDE 2 : Federasyonun Merkezi ve Adresi
Federasyonun merkezi Ankara’dadır.

MADDE 3: KURUCULAR
Tüketici Dernekleri Federasyonu aşağıdaki dernekler tarafından kurulmuştur:

a) Tüketiciyi Koruma Derneği
Adres: Yoğurtçu Şükrü Sokak No:53/2 Kadıköy /İSTANBUL
b) Tüketici Hakları Derneği
Adres: Atatürk Bulvarı Emek İşhanı Gökdelen PTT Üstü Daire: 804
Kızılay /ANKARA
c) Tüketicileri Koruma Derneği
Adres: Alacamescit Mah. İnönü Cd. Tek Sokak Borsa Apt. No:11
Osmangazi –BURSA
d) Eskişehir Tüketici Derneği
Adres: İsmet İnönü Cd. Sahil Yolu Çağlayan İş Hanı Kat:5 Eskişehir
e) Adana Tüketici Derneği
Adres: İnönü Cad. No:5 Teksif İş Merkezi Kat:1 Seyhan -ADANA

MADDE 4 : FEDERASYONUN AMAÇ VE İLKELERİ:
A) Federasyonun Amacı:

Evrensel Tüketici hakları ile tüketici bilincinin ve tüketici örgütlenmesinin ülkemizde geliştirilmesi, yaygınlaştırılması temelinde; genel ilke ve politikaları oluşturmak, Federasyonun üyesi tüketici dernekleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, derneklerin genel ilke ve politikalara uymalarını ve uluslararası ilişkileri sağlamak, mal ve hizmet üretiminde bulunan kamu ve özel kuruluşların tüketici haklarına ilişkin doğrudan ve dolaylı tüm mevzuata uymaları için gerekli girişimlerde bulunmak, evrensel tüketici haklarının ulusal düzeyde yasal düzenlemelere girmesi için çalışmalar yapmaktır.

B) Federasyonun İlkeleri:
TÜDEF amacına hizmet ederken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder ve üye derneklerin bu ilkelere uymasını gözetir.

Tüketicilerin demokratik ve ekonomik haklarını korumak ve daha da geliştirmek için:
-Tüm kural ve kurumlarıyla işleyen tam demokrasi ve bunun ekonomideki karşılığı olan Tüm mal ve hizmet piyasalarında tam rekabetin uygulanması için çalışır.
- Siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız olarak hareket eder.
-Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve diğer çalışmalarında hiçbir ticari markanın etkisinde kalmaz.
- Hiç bir ticari kurum ve kuruluştan bağış, reklam, ilan almaz ve bu kuruluşlara sponsorluk vermez.
-Ticari ve politik hiçbir bağımlılığı olmayan, bütünüyle üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarıyla çalışmalarını sürdüren bir BAĞIMSIZ TÜKETİCİ VE SİVİL TOPLUM kuruluşudur.
- Ülkemizin bağımsızlığı ve Demokrasi kültürünün geliştirilmesi doğrultusunda hareket eder.

MADDE 5 - FEDERASYONUN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE ÇALIŞMA KONULARI:
Federasyon temel amaçlarına hizmet etmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
a) Tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi için ilgili resmi ve özel kurum-kuruluş, üniversite, eğitim kurumu, meslek odası, sendika ve derneklerle işbirliği yapar.
b) Yurdumuzda ve dünyada tüketici hakları ile tüketicilerin korunmasına ilişkin uygulamaları araştırır, saptar; bilimsel inceleme ve araştırmalar yapar, yaptırır ve bu alandaki gelişmeleri izler, tüketicilere, kamuoyuna ve ilgili kurumlara duyurur.
c) Federasyonun amacına uygun olarak ulusal ve uluslararası açık oturumlar, konferanslar, paneller, sempozyumlar, her çeşit toplantı ve gösteriler yapar, tüketici haklarına aykırı mal ve hizmet üretimlerine ve pazarlama uygulamalarına karşı boykot ve protesto etkinlikleri yapar, sergiler açar, yayınlar yapar, yarışmalar düzenler, ödüller koyar, vakıf , enstitü, araştırma merkezi gibi kuruluşlar kurar.
d) Tüketici hakları ve tüketicileri ilgilendiren konularda yasa, tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlayıp ilgili kurumlara teklif ederek kabul görüp yayınlanmasını ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışır.
e) Taşınır ve taşınmaz mülkler edinir, bunları kiraya verir, işletir ve üzerinde intifa (kullanım hakkı) tesis eder.
f) Uluslararası kuruluşlarla tüketici hakları konusunda işbirliği yapar. İlgili uluslar arası kuruluşlara katılır ve üye olur. Uluslar arası platformlarda ülkemizi temsil eder.
g) Yasal ve yönetsel düzenlemelerin gerektiği durumlarda ya da isteğe bağlı olarak çeşitli kurum, kuruluş ve kurullara temsilci, denetçi verir.
h) Genel tüketici sorunları ile ilgili olarak tüketici mahkemeleri ve diğer mahkemelerde davalar açar.
i) Tüm iletişim olanaklarından yararlanarak örgüt içi ve örgütler arası bağlantıların kurulmasını sağlar, Federasyon ve üyesi derneklerin çalışmalarının ülke ve dünya kamuoyuna duyurulması için her türlü basın-yayın çalışması yapar, bunun için gerekli araçları sağlar ve tesisler kurar,
j) Federasyonun amaç, ilke ve çalışma biçimleri ile çalışma konularına ilişkin her türlü yönetmelik hazırlar ve bunlara uyulmasını sağlar.
k) Örgüt içi demokrasiyi yaşama geçirir, üye dernekler arasında eşgüdüm ve işbirliği ile üye derneklerin Federasyon Tüzüğü'nün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlar.
l) Tüzelkişi olarak uluslar arası anlaşmalardan, anayasa ve ilgili diğer mevzuattan doğan hak ve yetkileri kullanır,
m) Evrensel tüketici hakları konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesi çalışmalarını yapar, konu ile ilgili gerekli girişimlerde bulunur; kamu ve özel kuruluşların tüketici haklarına ilişkin doğrudan ve dolaylı tüm mevzuata uymaları için gerekli girişimlerde bulunur; evrensel tüketici haklarının ulusal düzeyde yasal düzenlemelere girmesi için çalışmalar yapar.
n) Tüketici hakları ve tüketicilerin örgütlenmesine yönelik politikaları belirler,
o) Üretimde standart ve kalitenin sağlanması, başta kamu mal ve hizmetler olmak üzere üretilen mal ve hizmetlerin tüketici haklarına uygun kaliteli, verimli, sağlıklı, güvenli, uygun fiyatlarda üretilebilmesinin sağlanması için çalışmalar yapar, konu hakkında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunur. Ürün testleri,karşılaştırmalı testler ve mal ve hizmetlerle ilgili araştırma birimleri, laboratuvarlar kurar. Kurulmuş olanlara katılır,ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren akredite edilmiş laboratuvarlarda ürün testleri yaptırır sonuçlarını kamuoyuna açıklar.Bu alanda yazılı,görsel ve elektronik ortamda yayınlar çıkarır. Ulusal ve uluslararası test kuruluşlarına üye olur

MADDE 6 - FEDERASYONA ÜYELİK:
Üyeliğe Başvuru Koşulları Şunlardır:
a)Tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi amaçlı dernek olmak,
b) Kendi genel kurulunca yasalara ve tüzüğe uygun biçimde Federasyona üye olma kararı almak,
c) Federasyona üye olma kararı alan dernek yönetimince, kararın alındığı Genel Kurul’dan sonra Federasyona yazılı başvuru ile üyelik isteminde bulunmak,
d) Bir kereye mahsus olmak üzere 1.000,00 (Bin) TL katılım payı ödemek,

MADDE 7 -ÜYELİĞİN KAZANILMASI:
Federasyon Yönetim Kurulu, istemde bulunan dernek hakkında, başvuru tarihinden başlayarak 30 gün içinde gerekli kararı verir. Üyeliğe kabul edilen derneğin üyeliği, kararın alındığı tarihten geçerlidir. Üyeliğin reddi halinde başvuran derneğin ödediği katılım payı en geç 1 ay içerisinde iade edilir.
Federasyon Yönetim Kurulu'nca üyeliği onaylanmayan derneğin, red kararının tebliğinden itibaren Federasyon Yönetim Kuruluna başvurmak koşuluyla Federasyon Genel Kurul'una itiraz hakkı vardır. Genel Kurul, başvuran derneğin Federasyon üyeliğine alınıp alınmaması konusunda kesin karar verir.

MADDE 8 - ÜYELİKTEN AYRILMA:
a) Üye dernek kendi genel kurulunda karar almak koşuluyla her zaman üyelikten ayrılabilir.
b) Federasyon üyeliğinden ayrılmak isteyen dernek, bu isteğini Genel Kurul tutanağı ile birlikte yazılı olarak Federasyona bildirmek zorundadır. Bu koşullara uygun olarak üyelikten ayrılma kararı alan derneğin üyelik hak ve yükümlülükleri ayrılma kararını bildirdiği tarihten itibaren sona erer. Derneklerin üye oldukları süreye ilişkin hak ve yükümlülükleri saklıdır.

MADDE 9 – ÜYELİKTEN ÇIKARMA:
-Federasyonun Tüzüğüne, amaç ve ilkelerine, genel kurul ve yetkili organ kararlarına,aykırı davranan ve yazılı uyarılara rağmen aykırı davranmakta ısrar eden federasyon çalışmalarını ve kurumsal yapısını engelleyen,
-Herhangi bir yetki almaksızın Federasyon tüzel kişiliğini yükümlülük altına sokan
-Tüketicinin korunması amaçlı başka bir federasyonun kurucu üyesi olan veya yönetiminde görev alan Dernekler Federasyon üyeliğinden çıkartılır.
Federasyon üyeliğinden çıkartılması istenen dernekler yönetim kurulunun kararı ile disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin Kurulunun görüşüne istinaden yönetim kurulu kararıyla ilgili dernek federasyon üyeliğinden çıkartılır.
Üye dernek çıkartma kararının tebliğinden sonra, yazılı olarak Federasyon Yönetim Kuruluna başvurmak koşulu ile ilk genel kurulda üyelikten çıkarma kararına itiraz edebilir.
Hakkında çıkartma kararı verilen dernek, itiraz etmez ise çıkartma kararı kesinleşir.

MADDE 10 – ÜYE DERNEKLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üye Derneklerin Hakları Şunlarıdır:
1-Delegeleri aracılığıyla Genel Kurula, temsilcileri aracılığıyla federasyon organlarına katılmak.
2-Federasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanmak,
3-Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde Federasyon çalışmaları hakkında bilgi edinmek, belgeleri incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek,

Üye Derneklerin Yükümlülükleri Şunlardır:
1- Federasyon tüzüğüne ve yetkili organlarca alınacak kararlara uymak,
2- Mali yükümlülüklerini usulüne uygun olarak yerine getirmek,
3- Federasyon yönetim kurulunun gerekli gördüğü haller dışında yılda bir kez çalışmaları hakkında genel rapor vermek,
4- Şubelerini ve üye bilgilerini içeren listeleri 3 aylık dönemler halinde, belgeleriyle birlikte Federasyon başkanlığına bildirmek,

MADDE 11 - FEDERASYONUN ORGANLARI
A-Federasyonun karar organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Disiplin Kurulu
B-Federasyonun danışma organları şunlardır:
a) Başkanlar Kurulu

MADDE 12 : GENEL KURULUN OLUŞUMU:
Genel Kurul Federasyonun en yetkili organı olup, aşağıdaki yöntemle seçilecek delegelerden oluşur. Üye sayısı ne olursa olsun her dernek 25 delege ile temsil edilir. Bu şekilde belirlenen delege sayısı kadar delege de Federasyona üye tüm derneklerin üye sayılarının genel toplamına bölünerek , delege katsayısı bulunur. Her derneğin, üye sayısı da bu katsayıya bölünerek o derneğin federasyon genel kurulunda temsil edileceği delege sayısı hesaplanır.

Madde 13 : ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kuruldan 30 gün öncesine kadar üye dernekler tarafından yazılı olarak gönderilen, delegelerin listesini dikkate alarak Genel Kurula katılma hakkına sahip delegelerin genel listesini düzenler. Bu liste üye derneklere toplantı tarihinden en az 20 gün önce yazılı olarak gönderilir. Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkradan belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 14- TOPLANTI ŞEKİL VE ZAMANI:
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan toplantı, iki yılda bir Haziran ayı içerisinde yapılır. Olağan üstü toplantı yönetim kurulu veya denetleme kurulunun ya da Federasyon delegelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine, yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içerisinde toplanır. Genel kurul toplantıları Federasyon merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Madde 15 : TOPLANTI YETER SAYISI
Genel kurul , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve fesih halinde 2/3 çoğunluğu ile toplanır.
İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa , ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı dernek yönetim, denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 16- TOPLANTININ YAPILIŞ USÜLÜ:
1- Genel kurula katılacak delegeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını
imzalayarak toplantı yerine girerler.
2- Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
3- Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 2 yazman üye seçilerek Genel Kurul divanı oluşturulur.
4- Toplantının yönetimi Genel Kurul divanı başkanına aittir. Başkanın mazereti halinde toplantıyı başkan yardımcılardan biri devam ettirir.
5- Divan yazmanları toplantı tutanaklarını düzenler. Tutanaklar, divan başkanı ve üyeleri
tarafından birlikte imzalanarak toplantı sonunda Federasyon Yönetim Kurulu
başkanlığına verilir.

MADDE 17: GÜNDEM OY KULLANMA VE KARAR ALMA YETER SAYISI
Genel Kurul toplantısında gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’unun yazılı istemi ile gündeme ilave yapılması zorunludur. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve fesih kararları genel kurulda hazır bulunanların 2/3 çoğunluğuyla alınır.

MADDE 18: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlarıdır.
1-Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşerek yönetim kuruluna ibra etmek, tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.
2- Federasyon başkanını ve organlarını seçmek.Seçimlerin blok veya çarşaf liste usullerinden birine göre yapılmasına karar vermek.
3- Ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar vermek.
4- Kurulması ve katılınması gereken kuruluş ve organizasyonlar için kanunen Genel Kurul kararı gereken konularda karar almak veya yetki vermek.
5- İhtisas komisyonlarının raporlarını görüşmek, gerekli gördüğü hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak.
6- Konfederasyon üyeliğine karar vermek, delegelerini seçmek.
7- Federasyon tüzüğünü değiştirmek,
8- Genel kurulda öngörülen konularda karar almak, kamuoyuna açıklama yapmak sonuç bildirisini onaylamak.
9- Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli görülen taşınmaz malların alınıp satılmasına karar vermek veya bu hususlarda yönetim kurulunu yetkilendirmek.
10- Aidat miktarlarını ve ödeme şekillerini belirlemek
11- Disiplin veya Yönetim Kurulu kararlarına itirazları görüşmek.
12- Federasyonun feshine karar vermek.
13- Mevzuatta belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.

MADDE 19 : YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan tek dereceli olarak seçilen 1 Genel Başkan ve 10 üye olmak üzere 11 kişiden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye en çok oy alanlar arasından seçilir. Asil ve yedek üye sayılarından daha fazla isim yazılan ve işaretlenen oy pusulaları geçersiz sayılır. Asil üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri yazılı olarak göreve çağırılır.
Yönetim kurulu seçildiğini izleyen bir hafta içerisinde toplanarak görev bölüşümü yapar.

MADDE 20- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ VE KURALLARI :
Yönetim Kurulu ayda bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Yönetim kurulu, ilk toplantısında toplantı şekil ve düzenini karara bağlar. Ancak olağan toplantıların yeri zamanı ve gündemi toplantı tarihinden en az 7 gün önce üyelerin eline ulaşacak şekilde gönderilir.

Olağan üstü toplantı çağrısı, başkanın veya 3 yönetim kurulunun yazılı istemi üzerine Genel Başkan tarafından yapılır. 3 üyenin talebine rağmen başkan süresi içerisinde çağrıyı yapmazsa genel sekreter çağrıyı yapmakla yükümlüdür. Olağan üstü toplantılar, olağan toplantı şekline tabidir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır .Ancak üye dernekleri mali yükümlülük altına sokan yada ilkesel değer taşıyan kararların yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınması zorunludur. Alınan kararlar üye derneklere karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde bildirilir.

Yazılı olarak izin almadan veya mazeret beyan etmeden üst üste üç olağan toplantıya ya da bir yıl içerisinde yapılan olağan toplantıların dörtte birine katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
Yönetim Kurulu asil üyeleri yedeklerin de getirilmesinden sonra yarıdan aşağı düşerse Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde delegelerden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimliği tarafından delegeler arasından atanacak 3 kişilik bir heyete bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırma görevi verilir.

MADDE 21 - YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan sonra en yetkili karar ve yürütme organıdır.
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Federasyonun amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve Federasyon görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararları almak,
b)Üyeleri arasından bir Genel Sekreter, bir sayman ve sorumluluk alanları yönetim kurulunca belirlenen dört Genel Başkan Yardımcısını seçmek,
c) Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
ç) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurul’ca verilen yetkileri kullanmak,
d) Genel Kurul’a sunulacak çalışma ve hesap raporları ile bütçeyi hazırlamak, tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
e) Üyelik başvurularını karara bağlamak,
f) Zorunlu görülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak,
g) Tüzükte belirlenen amaçların gerçekleşmesine ilişkin bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarının belirlemek, eğitim çalışmalarını yönlendirmek,
ğ) Federasyon adına anlaşmalar yapmak,
h) Üye derneklerin çalışmalarına yardımcı olmak ve dayanışmayı sağlamak,
ı) Federasyon çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler yapmak,
i) Yeni uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,
j) Genel Kurul'un verdiği yetki doğrultusunda taşınmaz mal alınmasına ve taşınmaz satılmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek,
k) Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamu ve özel kuruluşların yapacakları toplantı ve gezilere katılacak temsilcileri saptamak,
l) Denetim Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmak,
m) Tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan Federasyon yöneticilerini ve üye dernekleri Disiplin Kurulu’na sevk etmek,
n) Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak,

MADDE 22 : FEDERASYON GENEL BAŞKANI’NIN SEÇİMİ
Genel Kurulda en çok oy alan aday Genel Başkan seçilir.


MADDE 23 : GENEL BAŞKAN’IN GÖREV VE YETKİLERİ:
a)- Federasyonu özel ve tüzel kişiler İle yönetsel ve yargısal merciler önünde temsil eder.
b)- Yönetim kurulu ve başkanlar kurulu toplantılarına başkanlık eder ve toplantıya çağırır.
c) Federasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.
d)Yönetsel konularda genel sekreter ile, mali konularda mali sekreter ile birlikte imza atar.
e)Yönetim kurulunca kararlaştırılan ve derneklerle birimlerinin denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık eder.
f ) Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
g) Üye derneklerin Genel Kurullarına katılır veya temsilci gönderir.
h) Kendisinin bulunmadığı durumlarda başkan yardımcıları arasında yerine görev yapacak olan Genel Başkan Vekilini seçer,

MADDE 24 - GENEL SEKRETER’İN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Federasyonun bütün yazışmalarını yürütür.
b) Yönetim kurulu gündemini hazırlar ve üyelere gönderir.
c) Federasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütür.
d) Genel Başkan ile birlikte yönetsel yazışmaları imzalar.
Yönetim kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim eder ve imzalatır
e) Yönetim Kurulu’nca alınan kararların uygulanması için uzmanlık daireleri arasında eşgüdüm sağlar,

MADDE 25: FEDERASYON SAYMAN’ININ GÖREV VE YETKİLERİ
a) Federasyon gelirlerini tahsil eder
b) Gerekli harcamaları yapar,
c) Gelir Kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için çalışır,
d) Gelir ve Gidere ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak tutar,
e) Genel Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalar,
f) Genel Kurula sunulacak mali raporu kesin hesap bilanço ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu adına hazırlar,
g) Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satımı ve kaydını yapar,
h) Gelir ve gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço defteri, alındı belgesi kayıt defteri ve demirbaş defteriyle başka yardımcı defterleri tutar,
i) Alındı belgelerini temin eder, gelir ve gidere ilişkin belgeleri saklar,
j) Harcamalarla bilgileri ilk olağan yönetim kurulu toplantısına sunar,
k) Federasyon adına tahsilat yapacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve tahsilatları denetler,
l) Dernekler birimlerinin mali denetimini yapar,
m) Ödentilerin süresi içinde ödenmelerini sağlar, süresi içinde ödenmeyen ödentilerle ilgili raporu yönetim kuruluna sunar.

MADDE 26 : DENETİM KURULU’NUN OLUŞUMU:
Denetim Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 3 üyeden oluşur. Genel Kurul’da asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer. Kurul en geç altı ayda bir toplanır. Kurul’un toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir. Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır.

MADDE 27- DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) -Federasyon çalışmalarının tüzük, yönetmelik Genel Kurul kararlarına uygunluğunu defter ve hesaplarını denetler,
b) İki yıllık yönetsel ve mali denetim sonuçlarıyla bilanço ve gelir geder hesabına ait inceleme sonuçlarını bir rapor ile Genel Kurula sunar.
c) Denetleme sırasında gördüğü eksiklikleri tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla yönetim kuruluna bildirir.
d) Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
e) Denetleme kurulunun yapacağı çalışmalara yönetim kurulu her türlü kolaylık ve yardımı sağlar.

MADDE 28- DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU:
Disiplin Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen 5 üyeden oluşur. Genel Kurul’da asil üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer. Kurul’un toplanma ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu'nun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok 30 gün içinde sonuçlandırır. Disiplin Kurulu, önüne gelen disiplin soruşturmasını 30 gün içinde sonuçlandıramazsa, bu süreyi üç defadan çok olmamak üzere, birer ay süreyle uzatabilir. Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle çözer.
Disiplin Kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra bir karara varır. Kararlar ve karşı düşünceler mutlaka gerekçeli olmalı, varılan sonucun kanıtları kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.
Asıl üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağırılır.

MADDE 29 : DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Disiplin Kurulu, Federasyon yöneticileri ve üye dernekler hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir.
a) Uyarı.
b) Kınama.

MADDE 30 : BAŞKANLAR KURULU
Başkanlar Kurulu, Federasyon Genel Başkanı'nın başkanlığında, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim ve Disiplin Kurulları Başkanları ile üye Derneklerin Genel Başkanları ve ikişer Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile oluşur.
Başkanlar Kurulu, en geç 6 ayda bir, Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine toplanır. Toplantı gündemi bir hafta önce üye derneklere yazılı olarak gönderilir. Toplantı gündeminde yer almayan konuların görüşülmesi katılanların 1/3'ünün oluruna bağlıdır. Başkanlar Kurulu sonuçları bir deftere yazılarak Kurul üyelerince imzalanır.
Başkanlar Kurulu, Federasyon çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'ndan bilgi alır, eleştiriler getirir. Çalışmaların Federasyon'un temel amaç ve ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesi, örgütsel birlik ve dayanışmanın sağlanması gibi konularda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
Federasyon'un işleyişine ışık tutacak görüşler bildirir.

MADDE 31 : GELİRLER:
Federasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Bir kereye mahsus olarak federasyona katılan dernekler tarafından ödenen 1.000,00 (Bin) TL tutarındaki katılım payı alınır
b)Ödenti: Üye derneklerden, Genel kurulca belirlenen yıllık aidat tutarının, Genel Kurul için bildirilen delege sayısına çarpımı ile hesaplanacak tutarda yıllık ödenti alınır. Hesaplanan yıllık ödenti o yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 10’una kadar olmak üzere 4 taksit halinde federasyona yatırılır.
c-Devlet bütçesinden alınacak yardımlar.,
d-İktisadi devlet teşekkülleri özel idarelerce ve belediyelerden sağlanan gelirler.
e-Çeşitli kişi ve kuruluşlardan sağlanan bağışlar,
f- piyango , pul, ve takvim gelirleri,
g-Faiz gelirleri,
h-Federasyonun hizmet ve girişimleri ile yayın organlarından elde edilecek gelirler,

MADDE 32 : GİDERLER
Federasyon Giderleri :Genel Giderler,Personel giderleri,Amaç ve Hizmet Giderleri ve Diğer giderler şeklinde ayrışık olarak raporlanacak şekilde,dernekler kanunu ve diğer yasalarda belirtilen ilkeler ve hükümler doğrultusunda yapılan giderlerdir.

MADDE-33 GELİR VE GİDERLERDE USUL:
1- Federasyon gelirleri alındı belgesi ve giderler harcama belgesi ile yapılır.
2- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.
Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.
Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.
3- Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

MADDE 34- FEDERASYONCA TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER:
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. (Ek ikinci cümle:RG-23/1/2013-28537)(1) Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
(Değişik ibare:RG-23/1/2013-28537)(1) Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 35 - UZMANLIK DAİRELERİ:
Federasyon çalışmalarının düzenli ve verimli yürümesi için aşağıdaki uzmanlık daireleri kurulur:
1- Eşgüdüm,
2- Örgütlenme,
3- Eğitim,
4- Araştırma,
5- Mali İşler,
6- Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler,
7- Hukuk,
8- Dış İlişkiler,
a) Gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir.
b) Her uzmanlık dairesi için kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.

MADDE 36 – FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ:
Federasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur.
1-GENEL KURUL KARARI İLE FESİH: Federasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir.
FESHİN USUL VE ŞARTLARI; Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3 nün bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3 nün oyuyla alınması zorunludur.
FESHİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ: Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
2-TASFİYE: Fesih kendiliğinden dağılma (insifah) halinde federasyonun her türlü mal, para ve alacakları, üye dernekler arasında son 5 yıl içinde federasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır. Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında 3 kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu federasyonun bütün mallarını hesaplarını inceler, borçlarını öder. Artan mal varlığını 1. Fıkra esaslarına göre dağıtılır.

MADDE 37-DERNEK GENEL KURULLARI:
1- Dernekler Genel Kurullarından 15 gün önce Federasyon Genel Başkanlığına ulaşacak şekilde Genel Kurulun yeri ve saatini bildirir.
2- Genel kurulu takip eden 30 günlük süre içinde Genel Kurul tutanağı yönetim kurulu üyelerinin listesi dernek üst kurul delege listesi ile derneği temsile yetkili imza örneklerini gönderir.

MADDE 38- YÖNETMELİKLER:
Tüzükte belirtilen veya gerekli görülen durumlarda yönetmelikler hazırlanır ve yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

MADDE 39- YAPTIRIMLAR:
Tüzük ve yönetmeliklerde düzenlenen hususlara ve tüzükte belirtilen organların kararlarına aykırı davranan derneklere söz konusu her fiili için bürüt asgari ücret tutarında tazminat ödettirilir. İhtar tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde yapılmayan ödemelerde en yüksek banka reiskont faizi oranında gecikme zammı uygulanır.

GEÇİCİ MADDE:1- İlk Genel Kurul toplantısına kadar her dernekten kurucu olarak belirlenen ikişer kişinin oluşturduğu on kişilik kurucular heyeti aynı zamanda geçici yönetim kurulu olarak görev yapar. Geçici yönetim kurulu kendi içerisinde görev bölüşümü yaparak ilk olağan genel kurula kadar faaliyetini sürdürür.


Tüketiciyi Koruma Derneği Adına
Kurucular

Mehmet SEVİM, Cahit METE

Tüketici Hakları Derneği Adına
Kurucular

Turhan ÇAKAR, Ferda HEKİMCİ

Tüketicileri Koruma Derneği Adına
Kurucular

Ahmet Haldun İNAK Sıtkı YILMAZ

Eskişehir Tüketici Derneği Adına
Kurucular

Rıdvan ATAN Sinan ÖZKAR

Adana Tüketici Derneği Adına
Kurucular

Edip GÜLNAR Ramazan AĞAR