Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜDEF - YARGI KARARLARI - YARGITAY KARARLARI
 

TC Yargıtay 13 Hukuk Dairesi Devre Tatil sözleşmesi

TC Yargıtay 13 Hukuk Dairesi Devren Tatil sözleşmesi
TC Yargıtay 13 Hukuk Dairesi
Esas No 2003/11144
Karar No; 2004/376
Karar Tarihi; 20 01 2004

DEVREN TATİL SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Sözleşmede Satıcı Alıcıya Hizmet Satmayı Üstlendiği için Taraflar Arasında Meydana Gelecek Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemesi Görevli Olması)
CAYMA BELGESİ (Devren Tatil Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli olması)
GÖREVLİ MAHKEME (Devren Tatil Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli olması)
ÖZET; 4077 sayıl yasanın 23 maddesi ve bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafta tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasındaki uyuşmazlık devre tatil sözleşmesinden doğmuştur. Satıcı, alıcıya hizmet satmayı üstlendiği için taraflar arasında meydana gelecek uyuşmazlıkların çözüm yeri Tüketici Mahkemeleridir.

DAVA; taraflar arasındaki sözleşmenin feshi davasının yapılan yargılama sonucunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hüküm süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR davacı 1 01 1999 davalı şirketin tesislerinde katıldığı toplantıda psikolojik baskı sonucu 10278 nolu üyelik sözleşmesini imzaladığını tanıtımda 22 km uzunluğunda kayak pisti ve açık havuz yapılacağını taahhüt edildiğini, ayrıca RCI denilen tatil değişim programında üye olduğunun bildirildiğini 1999 yılı Ekim ayında RCI programında Antalya s apart evlerde 1 hafta tatil yaptığını, ancak davalının tesisleri ile ilgili bir gelişme olmadığı gibi kendisine cayma belgesi de verilmediğini , davalının edimini yerine getirmediğini için 7 günlük cayma süresinin başlamadığını ileri sürerek sözleşmesinin feshi il ödemiş olduğu 3740 dolar ile 150 dolar yıllık bakım ücreti toplam 3890 doların tahsilini istemiştir.

Davalı tüketici mahkemesi görevi olduğunu, sözleşme tarihinden itibaren 3 yıl geçtiğini 1999 ve 2000 yılı tatil haklarını kullandıktan sonra davacının sözleşmeden dönemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece 4077 sayılı kanunu 8 maddesi geregince kapıdan satış sayılan sözleşmenin tecrübe ve muayene koşulu olduğu cayma belgesi verilmediği için sözleşmeden her zaman dönebileceğini ancak davacının tüm borçlarını ödedikten ve tesis hakkını kullandıktan sonra cayma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafında temyiz edilmiştir.

1- Taraflar arasında düzenlenen 19 01 1999 tarih Ilgaz MR Üyelik Sözleşmesi 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayıl Tüketicinin Korunması Hakkında kanun’un 6/B maddesinde tanımı yapılan devren tatil sözleşmesi olup, somut olayda davalı(satıcının) davacı alıcıya hizmet satmayı üstlendiği ve taraflar arasında ilişkinin 4077 sayıl yasa kapsamında kaldığı anlaşılmıştır.
4077 sayılı yasanın 26 maddesi bu kanunun uygulaması ile ilgili her türlü ihtilafın tüketici mahkemelerine bakılacağını öngörmüştür. Taraflar arasında uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Görevle ilgili hususlarda kazanılmış hak söz konusu olmaz. Bu durumda mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.
2- Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Davacı tarafça temyiz olunan karar (1) nolu bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA (2) nolu bentte gösterine nedenle diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek olmadığı 20.01.2004 günü oy birliği ile karar verildi.