Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜDEF - YARGI KARARLARI - YARGITAY KARARLARI
 

Uyarlama Davası

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARAR ÖZETİ
E.2003/26, K.2003/84, T.19.2.2003

DAVA :
Taraflar arasındaki "uyarlama" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara Tüketici Mahkemesince verilen 4.7.2001 gün ve 2001/1604-320 sayılı görevsizlik kararının incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yatgıtay11. Hukuk Dairesinin 08.04.2002 gün ve 2001/10925-2002/3243 sayılı ilamı ile, ( …Davacı vekili, Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi'nde açtığı davada, davalı bankadan dövize endeksli kredi kullanan müvekkilinin kredi taksitlerinden 8 aylık bölümünü ödediğini ancak, 19 Şubat krizi sonrasında döviz kurundaki ani yükseliş nedeniyle sözleşme edim dengesinin müvekkili aleyhine bozulduğunu ileri sürerek, taksitlerin, 3.451.369.425 TL. olarak sabitlenmek suretiyle uyarlanmasını istemiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Ankara Asliye 2. Ticaret Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek dosya Tüketici Mahkemesi'ni gönderilmiş, Mahkemece, davada görevli mahkemenin Ticaret Mahkemesi olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, tüketici kredisi sözleşmesinin değişen ekonomik koşullar nedeniyle edim dengesinin bozulduğu iddiasıyla açılmış uyarlama davasıdır. Mahkemece, sözleşmenin hükümlerinden kaynaklanan bir uyuşmazlık olmadığı, sözleşme dışı etkenlere dayalı uyarlama davasından Tüketici Mahkemesi'nin değil,genel hükümlere göre Asliye veya Ticaret Mahkemeleri'nin görevli olduğu benimsenerek görevsizlik kararı verilmiştir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesinde tüketici kredileri düzenlenmiş ve aynı yasanın 23. maddesi gereğince de yasanın uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklara Tüketici Mahkemeleri'nin bakacağı açıkça belirtilmiştir. Yasanın bu açık hükmüne rağmen Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemekle hükmün bozulması gerekmiştir… ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR :

4077 Sayılı Yasa'nın 23. maddesi, "Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak çıkacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakılır" hükmünü taşımaktadır. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, somut olayda taraflar arasındaki sözleşmenin, 4077 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi anlamında bir tüketici kredisi sözleşmesi olduğu ve dolayısıyla ortada, anılan yasanın uygulanmasıyla ilgili bir uyuşmazlığın bulunduğu açıktır. Yasa'nın 23. maddesi hükmü, herhangi bir ayırım yapmaksızın, Yasa'nın uygulanmasıyla ilgili olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalara tüketici mahkemelerinde bakılmasını öngörmüştür. Başka bir ifadeyle, 4077 sayılı Yasa, bir uyuşmazlığa tüketici mahkemesince bakılmasının tek koşulu olarak, uyuşmazlığın kendisinin uygulanmasıyla ilgili olarak çıkmış olmasını aramış, dava türleri açısından herhangi bir ayırım yapma yoluna gitmemiştir.

Bu durumda, somut olayda davaya bakma görevi, tüketici mahkemesine aittir.

Yerel Mahkemece, aynı yöne işaret eden özel daire bozma kararına uyulması gerekirken, uyuşmazlığın hukuksal nitelendirilmesinde ve Yasanın yorumunda yanılgıya düşülerek direnme kararı verilmesi usule ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 19.02.2003 gününde oyçokluğu ile karar verildi.