Bir önceki sayfaya geri dönmek için buraya tıklayın! Sayfayı yazdırmak için tıklayın!
 
 
TÜDEF - YARGI KARARLARI - YARGITAY KARARLARI
 

Konut Kredisinin Yapılandırılması

T.C.
YARGITAY
13.HUKUK DAİRESİ
E.2013/4033
K.2013/7605
T.26.3.2013

•KONUT KREDİSİNİN YAPILANDIRILMASI (Yeniden Yapılandırma Bedeli Adı Altında Yapılan Kesintinin İadesi Talebi - Sözleşmede Yer Almayan Şekilde Konut Yapılandırma ve Yapılandırma Bedeli Adı Altında Davacıdan İki Kez Masraf Tahsil Edilemeyeceği)

•KONUT YAPILANDIRMA BEDELİ (Kesintinin İadesi Talebi- Sözleşmede Yer Almayan Şekilde Konut Yapılandırma ve Yapılandırma Bedeli Adı Altında Davacıdan İki Kez Masraf Tahsil Edilemeyeceği)

•YAPILANDIRMA BEDELİ (Faizlerin Düşmesi Üzerine Konut Kredisinin İki Kez Yapılandırıldığı - Davalı Bankanın Konut Yapılandırma ve Yapılandırma Bedeli Adı Altında Kesintisi Yapmasının Hukuka Aykırı Olduğu/Kesintinin İadesine Karar Verilmesinin Hukuka Uygun Olduğu)

•YENİDEN YAPILANDIRMA BEDELİ ADI ALTINDA YAPILAN KESİNTİNİN İADESİ TALEBİ (Sözleşmede Yer Almayan Şekilde Konut Yapılandırma ve Yapılandırma Bedeli Adı Altında İki Kez Masraf Tahsil Edilemeyeceği - Açılan Dava İle Temerrüde Düşüldüğünden Dava Tarihinden Faize Hükmedileceği)

•KONUT KREDİSİNİN YAPILANDIRILMASINDA YAPILAN KESİNTİNİN İADESİ TALEBİNDE FAİZ (Davalı Banka Açılan Dava İle Temerrüde Düştüğünden Dava Tarihinden İtibaren Faize Hükmedileceği )
4077/m.6, 10/B
Konut Finansmanı Kapsamındaki Kredilerin Yeniden Finansmanına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik/m. 6, 7

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik/m.7

ÖZET : Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını,faizlerin düşmesi üzerine krediyi iki kez yeniden yapılandırdığını ancak bu işlemler sırasında yeniden yapılandırma bedeli adı altında kesinti yapıldığını,bu miktarın yasal faizi ile birlikte iadesini talep etmiştir.

Konut kredisinin yeniden yapılandırılması sırasında sözleşmede yer almayan şekilde “konut yapılandırma” ve “yapılandırma bedeli” adı altında davacıdan iki kez masraf tahsil edilmesi yasaya uygun değildir.

Davalının açılan bu dava iletemerrüde düştüğünün kabulü ve faize de dava tarihinden itibaren hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR VE SONUÇ : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde birisabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı125,16 TL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 26.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.